แนวทางแก้ไข

          แม้ปัจจุบันมลภาวะทางแสงจะมีการขยายตัวและเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด แต่แนวทางการลดมลภาวะทางแสงนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมา เพียงใช้งานแสงสว่างที่อยู่ในความดูแลอย่างระมัดระวัง ตั้งแต่การติดตั้งและเปิดใช้งานแสงสว่าง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดมลภาวะทางแสงในพื้นที่นั้นแล้ว ยังช่วยยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ให้แสงสว่าง และประหยัดค่าไฟฟ้า

          อย่างไรก็ตาม การลดมลภาวะทางแสงให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากคนกลุ่มเล็กๆ แต่ต้องเกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่หลายๆฝ่าย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น วางแนวทางการใช้แสงสว่างในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมสร้างความตระหนักภายในชุมชน หรือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งแผนการที่ชัดเจนและมีความร่วมมือในวงกว้างจะช่วยลดการฟุ้งกระจายของแสงเรือง ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า ระบบนิเวศ การศึกษาทางดาราศาสตร์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการผลิตพลังงานไฟฟ้า และเป็นการรณรงค์ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สอดคล้องตามยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2561 – 2565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 เรื่อง การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (https://energy.go.th/2015/energy-strategy/)